Daruma Doll คุณไสยญี่ปุ่น

posted on 24 Mar 2009 16:45 by clockrun

 

 

 อ้างอิงรูป : http://topicstock.pantip.com/klaibann/topicstock/2008/05/H6595566/H6595566.html

 

Daruma Doll

หรือ ที่บ้านเราเรียกว่า ตุ๊กตาขอพร  (หรือบ้านผมเรียกกันเองก็ไม่ทราบ)

 

วิธีใช้งานก็ไม่ยากอะไร ข